સુરત વરાછા સેવા કેન્દ્ર પર બાળકો માટે શિબિર નું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં 250 જેટલા બાળકોએ ભાગ લઈ લીધો

સુરત વરાછા દ્વારા નવા ઉપ સેવાકેન્દ્ર ની શરૂઆત – ઉમરા સેવાકેન્દ્ર તથા ખોલવડ સેવાકેન્દ્ર

surat varahha bhatti 2019 –

surat varachha – સુરત વરાછા માં યોગ ભટ્ટી નું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં 2000 થી વધું બી.કે. ભાઈ બહેન એ લાભ લીધો

આદરણીય ચંદ્રિકાદીદી  બાપદાદા ને ભોગ લગાવ્યો અને બાબદાદા સાથે ની રૂહ રીહાન સર્વ ને સંભળાવી તેમજ પુરા દિવસ માં યોગ અનુભૂતિ તેમજ અલગ અલગ ક્લાસીસ દ્રારા સર્વ ને સાકાર બાબા સાથેના અનુભવ પણ સંભળાવ્યા