સુરત વરાછા સેવા કેન્દ્ર પર બાળકો માટે શિબિર નું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં 250 જેટલા બાળકોએ ભાગ લઈ લીધો