સુરત વરાછા માં આદરણીય ઈશુ દાદીજી નું આગમન

સુરત વરાછા માં પરમ આદરણીય ઈશુ દાદીજી નું આગમન થયુ  ઈશ્વરીય વરદાનો તેમજ બાપદાદા ના અનુભવોથી લાભાન્વિત કર્યા દાદીજી સાથે કવિતાબેન તેમજ મધુબન નિવાસી ભાઈઓ પણ લાભાન્વિત ક્યાં