સુરત વરાછા દ્વારા નવા ઉપ સેવાકેન્દ્ર ની શરૂઆત – ઉમરા સેવાકેન્દ્ર તથા ખોલવડ સેવાકેન્દ્ર